درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی

مشاهده همه 2 نتیجه

دربهای اتوماتیک تلسکوپی دربهایی هستند که بازشوی مفید بیشتری را نسبت به دربهای اتوماتیک معمولی در اختیار ما قرار می دهند. در این نوع دربهای اتوماتیک، دو لنگه در ثابت و چهار لنگه در متحرک وجود دارد که لنگه درهای سمت راست بر روی در ثابت سمت راست جمع می شوند و لنگه درهای سمت چپ روی لنگه در ثابت سمت چپ جمع می شوند البته نیازی هم نیست دربهای تلسکوپی همیشه لنگه در ثابت داشته داشته باشند بلکه گاهی مواقع برای اینکه از تمام ورودی استفاده کنیم لنگه دربهای متحرک می توانند بر روی دیوارهای طرفین (اگر فضای خالی برای حرکتدرها باشد) جمع شوند.
دربهای اتوماتیک تلسکوپی بیشتر در بیمارستانها، نمایشگاهها و به طور کلی در مکانهایی که بازشوی مفید بیشتری نسبت به عرض دهنه مد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرند

درب اتوماتیک کشویی تلسکوپی

تماس بگیرید